Podpora paliativní péče

Zvýšení dostupnosti zdravotních služeb v oblasti paliativní péče v nemocnicích akutní a následné péče
REG. Č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007277