Podpora paliativní péče
zvýšení dostupnosti domácí specializované paliativní péče
REG. Č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008214